گروه های اموزشی متوسطه ی منطقه ی 4

ارائه مطالب آموزشی در وبلاگ گروه های آموزشی

ارائه مطالب آموزشی در وبلاگ گروه های آموزشی

۲ مطلب با موضوع «متوسطه ی 2 :: ادبیات» ثبت شده است

 

درس 16

١)در جملات زیر درست و نادرست را تعیین کنید.                     حیطه شناختی:دانشی

الف_ در بازگردانی باید به تلخیص و شرح پرداخت.                درست           نادرست

ب_ در بازآفرینی تنها رگه هایی از اثر اولیه دیده می شود.        درست            نادرست

٢)بیت "خواب نوشین بامداد رحیل                     باز دارد پیاده را ز سبیل" (درک و فهم)

را بازگردانی کنید:

٣)کدام گزینه برای عبارت "در واقع اثر جدید،دقیقا همان اثر اولیه نیست،بلکه تنها رگه هایی ازاثر اولیه در آن دیده می شود"مناسب است؟            (دانشی)

الف_ بازگردانی                          ب_ بازنویسی

ج_ بازآفرینی                             د_ باز خوانی

٤)فایده ی باز نویسی چیست؟                                                             (درک و فهم)

٥)نویسنده ای داستانی نوشته که تنها رگه هایی از یکی از حکایات سعدی در آن دیده می شود به این کار نویسنده .........می گویند.                                                                     (درک و فهم)

جواب:

١:الف_نادرست                          ب_ درست

٢:خواب خوش صبحگاهی روز کوچ و حرکت فرد پیاده را از حرکت باز می دارد.

٣:ج

٤:تمرین موثری برای نویسندگی

٥)بازآفرینی

طراح سوالات درس 16خانم مهری حدیدی از دبیرستان صدیقه کبری از منطقه 4

 

 

 

 

 

 

درس 17

 

١)در عبارت "خورش ها بیا راست خوالیگران"                                    (درک و فهم)

 کدام ویژگی متون نظم و نثر قدیم دیده می شود.؟

٢)در کدام گزینه"تقدیم مسند و فعل بر نهاد و مفعول برای تاکید صورت گرفته است:        (دانشی)

الف_ فاضلی یافتم او را سخت تمام

ب_ از خدا جوییم توفیق ادب

ج_ غمی بود رستم بیازید چنگ

د_ گرفت آن برو یال جنگی پلنگ

٣)در عبارت "او را دلارام نام بود"                                                         (کاربرد)

کدام نقش ها جا به جا شده است؟

٤)در ابیات زیر ضمایر متصل "ش" را از نظر نقش با یکدیگر مقایسه کنید.         (ارزشیابی)

الف_ دانی که خبر ز عشق دارد     آن کز همه عالمش خبر نیست

ب_ کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست  یا نظر با تو ندارد  مگرش ناظر نیست

5)در کدام بیت جابجایی ضمیر پیدا می شود جای ضمیر را مشخص کنید     (تجزیه و تحلیل)

الف)وزان آب چون شد به جای نبرد              پر اندیشه بودش دل و روی زرد

ب)زدش بر زمین بر به کردار شیر               بدانست که او هم نماند به زیر

 

جواب:

١:آمدن فعل مفرد برای نهاد جمع

٢:الف

٣:مضاف اله بر مضاف مقدم شده است

٤:ش در عالمش :متمم

ش در مگرش: متمم

ش در کش :خاطرش مضاف الیه

5)الف_ش متعلق به دل است.

طراح سوالات درس 17 آقای کوروش کرمی از دبیرستان بوعلی سینا منطقه4

درس 18:طنز پردازی   

 

١)کدام گزینه از شیوه ی ساخت طنز به شمار می آید؟                 (دانشی)

الف_ نقیضه پردازی        ب_ رو نویسی             ج_ داستان سرایی               د_ لطیفه

٢)جمال زاده در داستان "کباب غاز"از کدام شیوه ی طنز پردازی بهره برده است؟               (دانشی)

٣)به چه دلیل عبارت"شتر در خواب بیند پنبه دانه"در طنز آمیز کردن یک نوشته موثر است؟   (تجزیه و تحلیل)

٤)در عبارت زیر فرآیند های واجی را بیابید و نوع آن ها بنویسد .نگاه به ستارگان آسمان مارا به چه نکته ای رهنمون می سازد؟        (کاربرد)

به وجود خالق توانا

5)دو فرایند واجی در نوشته زیر بیابید و نوع آن را بنویسید.      (کاربرد)

در برابرش خیابانی بی انتها بود اما او می خواست زودتر به مقصد برسد

جواب:

١:الف

٢: اغراق در توصیف و استفاده از کنایات و ضرب المثل ها

٣:زیرا ضرب المثل فارسی است و معانی کنایی طنز آمیز دارد.

٤:ستارگان – نکته ای      افزایشی

5)خیابان فرایند افزایشی زودتر ادغام

طراح سوالات درس 18 خانم نادره نقشینه از دبیرستان فرهنگ منطقه 4

 

 

 

 

درس 19

 

١)در جملات زیر نوع و زمان افعال را مشخص کنید:                    (درک و فهم)

تو با من به بیداد کوشی همی

رستم پیوسته از کشته شدن فرزندش گریستی

شنیدستم که هر اختر جهانی است

٢)شیوه ی ساختن کدام فعل تاریخی است؟                               (درک و فهم)

مدعی گو نغز و نکته به حافظ مفروش

                    کلک ما نیز زبانی و بیانی دارد

٣)افعال را در عبارات زیر از نظر شباهت مقایسه کنید و نوع آن را بنویسید:             (تجزیه و تحلیل)

الف_ مبادا آن که او کژی گزیند

ب_ کافر مبیناد این غم که دیده است.

٤)در عبارات زیر فرآیند های واجی را بیابید و نوع آن را بنویسید:               (کاربرد)

هر روز معلم املا را سه بار بیشتر نمی خواند و ما همیشه با اشتیاق می نوشتیم.

 

جواب:

١:همی کوشی:ماضی استمراری           گریستی:ماضی استمراری

شنیدستم:ماضی نقلی

٢:مفروش      امر

٣:مبادا    -    مبیناد   -   فعل دعایی

٤:املا :  کاهش                       نمی خواند  :  ابدال

طراح سوالات درس 19 خانم مهدیه مدیحی از دبیرستان تربیت منطقه 4

 

 

 

درس 20

 

١)کدام جمله نیاز به ویرایش دارد              (ترکیب خلاقیت)

الف_ آنکه می رود برادرام است.

ب_ آیا کوچکترین فرد بهترین است؟

٢)در متن زیر کلمات نادرست را بیابید و درست آنها را بنویسید:   (درک و فهم)

چقدر به او گفتم مطالعاتش بروز   باشد و بهترین دوست و همدم ما کتاب است.

٣)کدام گرو ه کلمات  نادرست است درست آنها را بنویسید.             (درک و فهم)

دفع ذکام – محرم اسرار – مُهب و مشفق – تجزیه و تهلیل – اصحاب سفّه – شعوذه و طامات – بُغاع زیارتی – نقیضه پردازی ادبی

٤)در متن چند غلط املایی دیده می شود؟             (درک و فهم)

مرد صاﺌب نظر همان پیر روشن ضمیر با شعوزه و طامات دروغین مخالف بود. مصهف صدبرگ را در بقاع متبرکه با حالت متواضعانه می بوسید و با محبان و مشفقان روبرو می شد.

الف_ 1                       ب_ 3

ج_ 2                         د_ غلط ندارد

5)املا کدام کلمه با توجه به معنی آن نادرست است:            (درک و فهم)

منصوب:گماشته شده_فراق : آسایش_لمحه:لحظه_قدر :ارزش

 

جواب:

١:الف    ان که     برادرم

٢: چه قدر   به روز    همدم

٣: دفع زکام ،  محب و مشفق  ،  تجزیه و تحلیل  ،  اصحاب صفه  ،  بقاع زیارتی

٤:   ٢ 

5:فراغ:آسایش

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۸:۰۲

http://hodhodadab4.blogfa.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۲ ، ۲۱:۴۲